رزومه ما

 چکیده ای از سوابق اجرایی شرکت ایمن صنعت آذر فروزان در صنایع مختلف